Download Mẫu biểu In

 

TRUYỀN HÌNH (IPTV)

 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ MyTV

 Phiếu yêu cầu dịch vụ SaiGonTV

 

MEGAVNN, FIBERVNN

 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ MegaVNN

 Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ MegaVNN

 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Internet FiberVNN

 Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ Internet FiberVNN

 

MEGASECURITY


 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ MegaSecurity

 

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH, CDMA, GPHONE


 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ điện thoại, Fax

 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ ISDN, Trung kế

 Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ điện thoại cộng thêm

 Phiếu yêu cầu dịch vụ viễn thông

 Phiếu yêu cầu dời dịch vụ viễn thông

 Phiếu yêu cầu chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông

 

TRUYỀN SỐ LIỆU


 Phiếu yêu cầu dịch vụ truyền số liệu (MegaWan, MetroNet, Kênh thuê riêng)


HỢP ĐỒNG

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông

Hợp đồng cung cấp dịch vụ ISDN 30B+D

 

CAM KẾT KHUYẾN MÃI

 

Cam kết lắp mới FiberVNN

Cam kết chuyển đổi MegaVNN->FiberVNN


AddThis Social Bookmark Button